หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรติวตามศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time)

เมื่อวันที่ 3 - 5 และ 7 - 8 เม.ย. 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรติวตามศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางใบประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่