หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายอิมรอม ปีกา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวง การต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายอิมรอม ปีกา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวง การต่างประเทศ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 17

แกลเลอรี่