หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน ผู้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต กิจกรรม พัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา ได้เข้าร่วมเป็น Facilitator และ Mentor ร่วมกับวิทยากรชาวต่างชาติ Coach Von Jovie Kier Samson ซึ่งเป็นครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ Internation Program ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ Workshop: Day 1 หัวข้อ Classroom Language & Instructional Design for the 21st Century Language - Classroom ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อยู่ระหว่างการลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนหน่วยฝึกฯ  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom และ Google Meet ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาครูในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสร้าง Learning Motivation ในชั้นเรียนภาษาให้กับนักเรียน นอกจากนี้จะมีการอบรม Day 2-Instructional Design for Dynamic classroom ในรูปแบบ one-to-one Tutorial Mode ในวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 66 นี้

แกลเลอรี่