twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ประมวลภาพ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัย UMK ประเทศมาเลเซีย มารับนักศึกษาฝึกงาน ภาษามลายู

เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะจาก มหาวิทยาลัย UMK รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของคณะ นำโดยคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การตอนรับและเยื่ยมชมคณะ โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และรับนักศึกษาฝึกงาน หลักสููตรภาษามลายู ไปฝึกงานยัง มหาวิทยาลัย UMK อีกด้วย

28/08/2014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1435

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ปี ฮ.ศ.1435 ณ ร้านอาหารอาบูคอลี (ธงฟ้า) สวนขวัญเมืองยะลา โดยมีบรรดาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับประทานอาหาร เพื่อละศีลอดร่วมกัน

28/08/2014

หลักสูตร รปศ.จัดโครงการค่ายรปศ.สัมพันธ์และพัฒนาผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปออกค่ายรปศ.สัมพันธ์และพัฒนาผู้นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาสามารถดำรงตนเองอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 

08/07/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/57

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/57 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

07/07/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน(อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและเจ้าที่) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

07/07/2014

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียนรุ่น 2

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 หลักสูครภาษาอังกฤษได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียน(English ASEAN Camp) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซั่งกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนกันให้ความรู้และทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน 

30/06/2014

หลักสูตร รปศ. นำนักศึกษา กษ.บป. ดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 -19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาค กศ.บป.) ในรายวิชาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและรายวิชาประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาดูงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน อำเภอขอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านการจัดการป่าชุมชนที่สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำไว้ได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานขององค์กร ประชาชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มีรูปแบบการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมกับสมาชิก โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

26/06/2014

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 หลักสูครนิติศาสตร์จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากวิคุณฐปนรรฆณ์ พยุง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลจังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

24/06/2014

สโมสรคณะมนุษย์ฯ ร่วมสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา มนุษย์ฯ 2 สถาบัน

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ทางสโมสรคณะมนุษย์ฯ ร่วมสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษา มนุษย์ฯ 2 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

24/06/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมเปิดหลักสูตรภาษาอาหรับ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมเปิดหลักสูตรภาษาอาหรับในปีการศึกษาถัดไป โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา จากคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

24/06/2014
   
[หน้าแรก]-[หน้าก่อนหน้า]-[หน้าถัดไป]-[หน้าสุดท้าย]
 
         
???????????????????????????? ????????????????????? 133 ?.??????3 ?.????? ?.????? ?.???? 95000 ???????? 073-227-149
        ออนไลน์ x คน