twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ประมวลภาพ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาปี 1 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ให้ น้องๆ ปี 1 ได้รู้จัก คณะมากขึ้นและได้พบปะ ผู้บริหารของคณะ นำโดยคณบดี ผศ.สุพร สุนทรนนท์ รองคณบดีทั้งสามท่าน ได้แก่ อ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ อ.ซุลฟีกอร์ มาโซ และ อ.นินุสรา มินทราศํกดิ์ และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร มาแนะนำหลักสูตร และให้แง่คิดในด้านต่างๆ ให้น้องๆ ได้มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่ดี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

12/09/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว จัดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว จัดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาชายแดนใต้  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2557 นี้ ภายในงานมีการแถลงข่าว ชี้แจงรายละเอียดของงาน โดยมีสื่อมวลชนมาร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก และภายในงานนี้ยังมีการแสดงศิลปะ ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย 

12/09/2014

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม American Corner

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม American Corner ณ อาคารสำนักวิทยบริการ โดยมี อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาานในครั้งนี้

05/09/2014

คณะกรรมการประเมินภายใน SAR ปี 2556 ประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการประเมินภายใน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ทำการประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

05/09/2014

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัย UMK ประเทศมาเลเซีย มารับนักศึกษาฝึกงาน ภาษามลายู

เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะจาก มหาวิทยาลัย UMK รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของคณะ นำโดยคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การตอนรับและเยื่ยมชมคณะ โดยการเยือนครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และรับนักศึกษาฝึกงาน หลักสููตรภาษามลายู ไปฝึกงานยัง มหาวิทยาลัย UMK อีกด้วย

28/08/2014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1435

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ปี ฮ.ศ.1435 ณ ร้านอาหารอาบูคอลี (ธงฟ้า) สวนขวัญเมืองยะลา โดยมีบรรดาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับประทานอาหาร เพื่อละศีลอดร่วมกัน

28/08/2014

หลักสูตร รปศ.จัดโครงการค่ายรปศ.สัมพันธ์และพัฒนาผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปออกค่ายรปศ.สัมพันธ์และพัฒนาผู้นำนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้นักศึกษาสามารถดำรงตนเองอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 

08/07/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/57

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/57 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

07/07/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน(อบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและเจ้าที่) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

07/07/2014

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียนรุ่น 2

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 หลักสูครภาษาอังกฤษได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียน(English ASEAN Camp) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซั่งกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดยคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนกันให้ความรู้และทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมอย่างสนุกสนาน 

30/06/2014
   
[หน้าแรก]-[หน้าก่อนหน้า]-[หน้าถัดไป]-[หน้าสุดท้าย]
 
         
???????????????????????????? ????????????????????? 133 ?.??????3 ?.????? ?.????? ?.???? 95000 ???????? 073-227-149
        ออนไลน์ x คน