twitter
facebook
youtube
hi5
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ประมวลภาพ

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนจัดโครงการบริการวิชาการ"อบรมการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ระบำบาติก)"

เมื่อวันที่ 8-12 เมษายน 2557 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการให้แก่เยาวชนในชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปัตตานี ในโครงการอบรมการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ระบำบาติก) โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงระบำพื้นเมืองในท้องถิ่นของภาคใต้ต่อไป
11/04/2014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ค่ายสัมพันธ์สี่ภาษา 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS (รุ่นที่ ๑) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ค่ายสัมพันธ์สี่ภาษา 
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 57  ณ  ห้องประชุม 100 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ค่ายสัมพันธ์สี่ภาษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมในครั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมโครงการค่ายสัมพันธ์สี่ภาษาในครั้งนี้ มีนักเรียน และเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการค่าย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จัดอบรมการเรียนภาษา 4 ภาษา จำนวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม 2557 และช่วงที่ 2 คัดผู้เข้าร่วมโครงการช่วงที่ 1 เหลือ 40 คน เพื่อทัศนศึกษาเปิดโลกเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 โดยมี คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมการเรียนภาษา
16/03/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS (รุ่นที่ ๑) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

07/03/2014

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาปี 2556

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 2556 โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การเข้าสู่ตลาดอาเซียน และวงเสวนาการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองพัฒนานักศึกษา 

06/03/2014

หลักสูตร รปศ.และนิติศาสตร์ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความดีในจิตสำนึกเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 หลักสูตร รปศ.และนิติศาสตร์ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความดีในจิตสำนึกเด็กและเยาวชน จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ ป.ป.ช. กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากนายกมล  เรืองน้อย ประธานกรรมการ ป.ป.จ. และเสวนาเรื่องปัญหาการทุจริด จากนายยุทธนา วิมลเมือง กับ นายพงษ์สุรีย์ คารวานนท์

06/03/2014

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมนิทรรศการทางศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกันอันจะเป็นกำลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาสร้างความสงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.57 บริเวณลานด้านล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางศิลปะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พหุลรัตน์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการทางศิลปะที่ใช้แสดงในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 มีนิทรรศการสำคัญ 4 นิทรรศการ คือ นิทรรศการซิปละปะของคณาจารย์ นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 นิทรรศการผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรมและนิทรรศการเยาวชนค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
06/03/2014

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบปะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมเชิงรุกในการพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการต่างๆ บรรยากาศสภาพแวดล้อมของห้องสมุดและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 

06/03/2014

ภาควิชามนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก้นักศึกษา ในช่วงบ่ายมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

ให้แก้นักศึกษา ในช่วงบ่ายมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
25/02/2014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

วันนี้ (20ก.พ.57) ที่ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการอบรมปฏิบัติการ

สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และทิศทางขององค์กร ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ รวมทั้งให้แผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ และยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์แก่บุคลากรในสำนักงาน คณาจารย์ และถือเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และทิศทางข
25/02/2014

คณาจารย์จาก ม.ทักษิณ พบปะผู้บริหารคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯเพื่อหารือและสร้างความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (วันพุธ ที่ 19 ก.พ.57) เวลา 13.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์, มรย. อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.ม.ไทย) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เข้าพบคณบดี และประฐานหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อหารือและสร้างความร่วมมือ (MOU) ในเรื่องการพัฒนาและผลิตอาจารย์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกัน

24/02/2014
   
[หน้าแรก]-[หน้าก่อนหน้า]-[หน้าถัดไป]-[หน้าสุดท้าย]
 
         
???????????????????????????? ????????????????????? 133 ?.??????3 ?.????? ?.????? ?.???? 95000 ???????? 073-227-149
        ออนไลน์ x คน