twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย ประจำปี 2553
 
ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย บทคัดย่อ
การปรับใช้แนวคิดสันติวิธีของกลุ่มผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ((-)) ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

บทคัดย่อ

ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบแนะและแบบอิสระของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้วิธีตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรงและวิธีชี้แนะทางอ้อม (-) อาจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การตอบสนองทางไวยกรณ์ด้านการเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากการใช้ผลย้อนกลับของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (-) อาจารย์สิริกานต์ คุ่ยยกสุย (ลาศึกษาต่อ)

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนวิชาภาษามลายูในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี (-) อาจารย์พารีดา หะยีเตะ
อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ

บทคัดย่อ

ความสามารถและปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (-) อาจารย์ยะพา เจะนิ

บทคัดย่อ

ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีต่อการเรียนภาษามลายู (Attitudes of Yala Rajabhat University Student in Malay Language) อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ
อาจารย์พารีดา หะยีเตะ
อาจารย์นูรีดา จะปะกียา
อาจารย์นิปัทมา การะมีแน

บทคัดย่อ

สำรวจแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (-) อาจารย์ชีวลา บาดกลาง (ลาศึกษาต่อ)

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (-) อาจารย์มะพาริ กะมูนิง
อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล

บทคัดย่อ

การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ (-) ดร.ตายูดิน อุสมาน
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล
อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ
อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

บทคัดย่อ

 
 
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน