ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา