ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

ชั้น 5 อาคาร 25(อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 22200