สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม           นำพาวิชาชีพสารสนเทศก้าวไกล

          ใส่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ          มีเจตนารมณ์ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ โดยสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางวิชาชีพและสามารถจัดการและบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งสารสนเทศในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศไปประกอบอาชีพด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และอาชีพอิสระอื่นๆ ได้       

          4. เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพ