สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นูรีดา จะปะกียา

1.  ชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

          (ภาษาไทย)       :  นางนูรีดา  จะปะกียา

         (ภาษาอังกฤษ)    :  Mrs. Nureeda  Japakeeya

2.  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  :  3 9410 00268 07 8

3.  ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

4. สังกัดภาควิชา/สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โทรศัพท์0-7329-9699 ต่อ 52600                   โทรสาร

5.  โทรศัพท์มือถือ 081-8988402                    E-mail [email protected]

6.  ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ

ระดับปริญญา

(ตรี โท เอก)

อักษรย่อ

ปริญญา

สาขาวิชา

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

2550

ปริญญาโท

ศศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ไทย

2542

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ไทย

 

 

7.  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

     บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ       การอ้างอิงในงานวิชาการ

8.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

         -  หัวหน้าโครงการ

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาห้องสมุดปัญญาภิรมย์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. (2556). แนวทางการพัฒนาแหล่งสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. (2555). แนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดในทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.        

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ.. (2552). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ.. (2547).   “การใช้สารสนเทศเพื่อการทำสารนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

 

  • นักวิจัยร่วม

บุปผา  ไชยแสงและคณะ. (2559). ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฝ่ายประเมิน โครงการเสริมสร้าง “สันติสุขภายใต้อัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรม” และความต้องการของประชาชน. (2557) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า.

ฝ่ายประเมิน โครงการสะพานเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย. (2555). ผลการประเมินความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย :  กรณีศึกษาภาคประชาสังคมในจังหวัดยะลา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อับดุลรอซะ  วรรณอาลี และคณะ. (2554). โครงการการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา  กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ.

สูฮัยลา  บินสะมะแอและคณะ.  (2553).  ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีต่อการเรียนภาษามลายู. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุนทร  ปิยวสันตร์และคณะ. (2550). โครงการวิจัยการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพหุภาษา.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).