สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร

1.  ชื่อ-สกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

นายชินวัจน์   งามวรรณากร

Mr.Chinawat Ngamwannakorn

 

2.  เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน

      

3. ตำแหน่งปัจจุบัน

      อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

 

5. ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไปแขนงบัญชี
  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

 

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

       Web Application, Java Programming , Web Design 

 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  • หัวหน้าโครงการ

ชินวัจน์   งามวรรณากร. (2562).การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา​

ชินวัจน์   งามวรรณากรและคณะ. (2561).การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • นักวิจัยร่วม

ดร.นันทา จันทร์แก้วและคณะ. (2562).การบริหารนวัตกรรมด้านการบัญชีสำหรับวัดในจังหวัดยะลา. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สุพร สุนทรนนท์และคณะ. (2561).การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.นราธิวาส :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุปผา  ไชยแสงและคณะ. (2559). ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่