สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิพากษ์ร่างหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิพากษ์ร่างหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ท่านศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ท่านรศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และท่านผศ.ดร. ที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

แกลเลอรี่