สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวด Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

>>การประกวด แบ่งเป็น 2 ด้าน
1.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.ด้านสังคมศาสตร์
>>ประเภทผู้สมัคร
1.ประเภทหลักสูตร (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา)
2.ประเภททั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือบุคคลทั่วไป)
 
>>การส่งผลงาน : 
ให้ส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งผลงาน VDO ความยาวไม่เกิน 15 นาที ผ่านลิ้งค์ http://gg.gg/registerinnovation63 
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มรายละเอียดได้ที่ http://gg.gg/Idnovation2020 

แกลเลอรี่