สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษานักศึกษา ชั้นปี่ที่ 4

วันที่ 9 กันยายน 2563 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้สอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษานักศึกษา ชั้นปี่ที่ 4 ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 เวลา 13.30-16.30 น 
 

แกลเลอรี่