สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราการมีงานทำของบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

33

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

33

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

1

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

9

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

0