สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โดยได้เดินทางไปจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และตกแต่งภายในห้องสมุด ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ บ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่