สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50% ผลความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.52 รองลงมา เป็นสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.76 และการใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 82.86 ตามลำดับ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการงานห้องสมุดให้เป็นระบบมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และทำให้งานห้องสมุดมีความสะดวกมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่