สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร

อาจารย์

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559


นักศึกษา

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559