สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนานาความรู้ทางด้านสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง จากนักสารสนเทศสู่ CEO mraclelook

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดโครงการสัมมนานาความรู้ทางด้านสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง จากนักสารสนเทศสู่ CEO mraclelook ณ ห้องประชุมติ่งเซียง อาคาร24 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย นางสาวมุนีนะห์ สาเเละวิทยากรที่มากความสามารถทางด้าน ceo miraclelookได้จัดให้ความรู้เเก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศ ชั้นปีที่4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานักศึกษาได้เเลกเปลี่ยนความรู้กับท่านวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างตัวตนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถสร้างอัตลักษณ์ตัวตนทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้

แกลเลอรี่