สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://aritc.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
สำนักงานผู้อำนวยการ http://aritc-officer.yru.ac.th/
งานบริหารงานทั่วไป  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://ccenter.yru.ac.th/web59/
งานบริหารงานทั่วไป  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
งานระบบเครือข่าย http://ccenter.yru.ac.th/network/
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา http://elearning.yru.ac.th/center/
ศูนย์บรรณสารสนเทศ http://library.yru.ac.th/
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ