สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
http://edu.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
การศึกษาปฐมวัย http://edu.yru.ac.th/childhood/
การประถมศึกษา http://edu.yru.ac.th/primary/​
การสอนอิสลามศึกษา http://edu.yru.ac.th/islam/​
สุขศึกษาและพลศึกษา http://edu.yru.ac.th/physical/​
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลการศึกษา http://edu.yru.ac.th/engtech/​
วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา http://edu.yru.ac.th/evaluate/