สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี
http://president.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
กองกลาง http://president.yru.ac.th/ofc/
งานธุรการและสารบรรณ  
งานการเจ้าหน้าที่  
งานพัสดุ  
งานการคลัง  
งานอาคารสถานที่  
กองนโยบายและแผน  
- งานบริหารทั่วไป  
- งานติดตามและประเมินผล  
- งานแผนงานและงบประมาณ  
กองบริการการศึกษา http://eduservice.yru.ac.th/newweb/
- งานบริหารทั่วไป  
- งานจัดการศึกษา  
- งานทะเบียนและประมวลผล  
- งานมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานประกันคุณภาพ http://president.yru.ac.th/qa/
- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
- กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ  
- กลุ่มงานประเมินคุณภาพ  
- กลุ่มงานควบคุมคุณภาพ  
สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://graduate.yru.ac.th/
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
- กลุ่มงานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  
- กลุ่มงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
- กลุ่มงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี http://president.yru.ac.th/secretary/
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
- กลุ่มงานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
- หน่วยตรวจสอบภายใน  
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์  
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  
กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/
- งานบริหารทั่วไป  
- งานแนะแนว  
- งานสวัสดิการนักศึกษา  
- งานพัฒนานักศึกษา