สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม วัยมันส์ วัยกู๋ (GOO) ปีที่3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กิจกรรม วัยมันส์ วัยกู๋ (GOO) ปีที่3 เพื่อส่งเสริมการนำไอซีทีไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ Google Apps for Education

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด