สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรสายสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning

ขอเชิญบุคลากรสายสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามรายชื่อในคำสั่งที่ 4841-2559เข้าร่วม Workshop : การพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning ขึ้น ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 25 – 405 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์ (ภายใน) 23200 เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite สามารถดูรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด