สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์บรรณนิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สัปดาห์ที่ 3 ตัวเล่มของหนังสือจัดไว้ในตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ทุกท่าน สามารถยืม...หยิบไปอ่านได้ บุคลากรทุกท่านที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ OPAC ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สามารถเข้าชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ http://library.yru.ac.th  ทั้งนี้ทางห้องสมุดขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจได้ที่ https://goo.gl/forms/GtYjQ9AwYt4q4TK12