สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการเติมชีวิตห้องสมุดท่าสาป

ศูนย์บรรณสารสนเทศและนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาปตามโครงการบริการวิชาการเติมชีวิตห้องสมุดท่าสาปให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่าสาปโมเดล ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของห้องสมุดที่เป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการให้กับท้องถิ่น

แกลเลอรี่