สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญอบรมโครงการบริการวิชาการ การสร้างเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

ขอเชิญอบรมโครงการบริการวิชาการ การสร้างเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับครู และผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด
ในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ท่านเท่านั้น

สมัครได้ที่นี่

แกลเลอรี่