สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อยากเป็นนักบรรณารักษ์ อยากเก่งเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสมัครเรียนที่หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้เลยค่ะ

 1. คุณสมบัติด้านความรู้
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
   • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
   • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
 2. คุณสมบัตืด้านคุณลักษณะ
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  • ใบสมัคร (Print มาจากระบบรับสมัคร)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดใบสมัคร)
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • Portfolio
 4. วิธีการสมัคร/การคัดเลือก
  • สมัครได้คนละ 1 สาขา กรอกใบสมัครผ่านทางระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 ยกเว้น ผู้สมัครจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (สพม.15)
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ ยกเว้น ผู้สมัครจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (สพม.15)
  • ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ค่าสมัคร ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 6. การรายงานตัว ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์