สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์นูรีดา จะปะกียา อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้ามานิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลเลอรี่