ประวัติความเป็นมา

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาหลักสูตร
 

หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

     - เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป

     - คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

     - สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

     - คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

     - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555