ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ

13 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประกวดแข่งขัน

 

เรื่อง   ผลการพิจารณาการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ความรักความสามัคคี”

                                                                                                                                                                                                                .......................................

                        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสนองตอบพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ซึ่งโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2  จัดประกวดวาดภาพและจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะเกี่ยวกับความรักความสามัคคี  ภายใต้หัวข้อ“ความรักความสามัคคี”และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดวาดภาพแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

                         1.ระดับประถมศึกษาตอนต้น

            1.1  ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม     ได้แก่      เด็กหญิงปพิชญา    ศรีปลั่ง

             1.2  ประเภทรางวัลดีเด่น         ได้แก่       เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฮัม   บือฮะ

                                                                         เด็กหญิงสาริสา   มาหะมะ

             1.3  ประเภทรางวัลพิเศษ         ได้แก่       เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยามา

                                                                          เด็กหญิงโรสศิตา   ซาแม

                                                                          เด็กชายรุซลัน   วาเย็ง

2.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

             2.1  ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม     ได้แก่       เด็กชายซุลกิฟลี    ยาลี

             2.2  ประเภทรางวัลดีเด่น            ได้แก่       เด็กชายสิปปภาส   ศรีปลั่ง

                                                                            เด็กหญิงนูรมี        หะยีเจะโซะ

             2.3 ประเภทรางวัลพิเศษ           ได้แก่        เด็กหญิงฟารินดา   บือราเฮง

                                                                            เด็กหญิงอาวฟา     บือฮะ

                                                                            เด็กหญิงราเวียร์     เจะฮะ

                                3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              3.1 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม     ได้แก่       นางสาวนูรอัยนา    จิใจ

              3.2 ประเภทรางวัลดีเด่น         ได้แก่         เด็กชายเจะอาบูลุกมาน  เจะซามะ

                                                                           นางสาวทัศวรรณ    พงษ์ประดิษฐ์

             3.3  ประเภทรางวัลพิเศษ         ได้แก่         เด็กหญิงยัสมีน       สือนิ

                                                                            นางสาวอามีรา      สุปลางิ

                                                                            นายภูมิพัฒน์         หัดมัด

                                 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

              4.1 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม     ได้แก่       นายอัลฮาดิซ  แซะเด็ง

                                         4.2 ประเภทรางวัลดีเด่น            ได้แก่       นายประกิจ    ยาเลิศ

                                                                             นายอิสมัน     สะอิด

              4.3 ประเภทรางวัลพิเศษ           ได้แก่         นายแวมูฮัมหมัด  มะเซ็ง

                                                                             นางสาวนัสรียะ   หมัดโร๊ะ

                                                                             นางสาวนูรลีย์     เซ็ง

                                5.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

              5.1 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยม     ได้แก่       นายมะรอยาลี  บือฮะ

              5.2  ประเภทรางวัลดีเด่น          ได้แก่       นายสุไลมาน   ดอเลาะ

                                                                           นายไครู        หะมุมาโมง

               5.3    ประเภทรางวัลพิเศษ      ได้แก่       นายนิรันดร์    ชูมณี

                                                                           นายประฑีป    แก้วพิมพ์

                                                                           นายนูรดีน       เวาะเย๊ะ

ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีรายชื่อดังประกาศ  มารับรางวัลและเกียรติบัตร  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์2562  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องนิทรรศการทางศิลปะ ใต้หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา