ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2 )

16 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์