พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(10 ก.พ. 66) ✍️⚖️หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณท่าน ดร.วรเกียรติ ไชยชนะ ทนายความอาวุโสที่ได้ให้เกียรติและสละเวลาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาเข้ารับฟังโดยพร้อมเพียงกัน