หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไทย อังกฤษ