กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ปี 2561

7 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4

ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ปี 2561

โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ

วันที่ 7 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง 25 - 604 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากรแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอออนไลน์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การค้นหารายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การสืบค้นออนไลน์ การยืมคืน และเสนอซื้อสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการ