ศ.ดร.ฟารุก บินซาการียา ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "นโยบายทางศึกษา ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย และบทบาทของภาษามลายูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"

14 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ขอขอบพระคุณอย่างสูง ศ.ดร.ฟารุก บินซาการียา

ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "นโยบายทางศึกษา ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย

และบทบาทของภาษามลายูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้"

ในรายวิชาบทบาทและสถานะของภาษามลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา 9.00 - 12.00 น.