โครงการบริการวิชาการ อบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของรัฐ

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 61 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

อบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของรัฐ 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 

เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูให้บุคลากรของรัฐ

ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัด บุคลากรโรงเรียนต้นพิกุล และคุณครูสอนตาดีกาบ้านต้นพิกุล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี