กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ภาษามลายู

11 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ภาษามลายู

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 23 

โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ และความสามารถ คุณมาตูรีดี  มะสาแม 

นักออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สถาบันพัฒนาศักยภาพมีดีเซ็นเตอร์

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะอยู่ในความทรงจำของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นอกจากความรู้แล้วนั้น 

วิทยากรได้มอบแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิดในการพัฒนาตนเองต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ ที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี