ประธานหลักสูตร ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

6 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

               ประธานหลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

               อาจารย์ไซนี ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษามลายู (ศศ.บ.) และ อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เพื่อหารือ และพูดคุยการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ของภาคการศึกษาที่ 1/2561 และร่วมหารือข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาระหว่างสองมหาวิทยาลัย