กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

23 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ณ ห้อง 24 - 513 ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เป็นกิจกรรมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ของหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

โดย อ. มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตร แผนการศึกษา

รวมทั้งการใช้ชีวิตของนักศึกษาตลอดการศึกษาในหลักสูตร

ขอให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งให้นักศึกษาได้พักพิงในรั้ว มรย. แห่งนี้ 

ขอให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี หากพบเจอปัญหาในการเรียน นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ และรุ่นพี่ในหลักสูตรได้เสมอ 

การเรียนในระดับอุดมศึกษานี้ ได้เปลี่ยนสภานะจากนักเรียนเป็นนักศึกษา ขอให้ทุกคนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อย่าอายที่จะเข้าหาผู้สอน

"อายครู ไม่รู้วิชา" ประโยคนี้ใช้ได้จริง นักศึกษาต้องหมั่นเสาะแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบกำหนด 

แบ่งสรรเวลาให้ตนเองได้เหมาะสม เวลาเรียน 4 ปี มาเพียงชั่วครู่ ขออย่าละเลยหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนไม่ลืมความตั้งใจแรกในการก้าวเข้ามาถึงจุดนี้ การเป็นนักศึกษาใน มรย. แห่งนี้ 

ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักและพยายามรักษาความตั้งใจของตนเองอยู่เสมอ