อาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ไปติดต่อราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย

26 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เดินทางไปติดต่อราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย

                                         ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 อ. มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และ อ. นุรฮูดา สะดามะ เดินทางไปราชการ  ณ มหาวิทยาลัยกลันตันมาเลเซีย (Universiti Malaysia Kelantan) พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู (Terengkanu State Museum) Kelantan Islamic Foundation Kelantan และ Institute of Language and Literature Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดต่อราชการ เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การส่งนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน เป็นต้น  ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับการต้อนรับจากคณะเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สนับสนุนในการไปราชการในครั้งนี้