เข้าร่วมโครงการค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

30 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งเป็นการเข้าค่ายค้างคืน เพื่อศึกษาดูงาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย