จำหน่ายหนังสือเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาษามลายู รหัส 107 108 และ 109

13 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

yes จำหน่ายหนังสือเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษามลายู

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ราคา เล่มละ 50 บาท

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ ราคา เล่มละ 40 บาท

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน ราคา เล่มละ 35 บาท

สามารถติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ห้อง 24 - 601 ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ (หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.)