อาจารย์/บุคลากร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบสารสนเทศ

yes ระบบจัดการข้อมูล มคอ.  e - TQF

yes ระบบประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

yes ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

yes ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

yes เว็บไซต์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA

yes ระบบบริการการศึกษา

yes ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ YRU e-Learning

yes ระบบบุคลากร e - HRM

yes เว็บไซต์ส่วนบุคคล YRU - file

yes YRU - Mail

yes ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร e - Peformance

yes ระบบ e - Document YRU

yes ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร YRU - ERP

yes ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาตามกลุ่มพื้นฐาน

yes YRU Passport

yes ระบบลงทะเบียน YRU - Wifi

yes ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ One Stop Services

yes ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

yes คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ Wisdom Bank

yes อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย