ชื่อหลักสูตร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

  1. :   2550157110309
  2. :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
  3. :   Bachelor of Arts Program in Malay for Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย  :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ)

                 ชื่อย่อ   :   ศศ.บ. (ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ)

        ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts (Malay for Business)

                  ชื่อย่อ   :  B.A. (Malay for Business)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด