อาจารย์/บุคลากร

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

yes แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม คมส.

yes สัญญายืมเงิน

yes แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

yes ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

yes ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)

yes แบบขออนุมัติซื้อจ้างหรือเช่า และเปลี่ยนแปลงงบ ERP

yes แบบขออนุมัติไปราชการ

yes แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

yes แบบขออนุมัติเชิญวิทยากร

yes แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองสำหรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

yes แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ