อาจารย์

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

yes บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

       ซำสีนาร์ ยาพา, อาซียะ วันแอเลาะ, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 2560. 12(ฉบับพิเศษ) : 137-150

       Chelaeh, M. et al. (2017). Discovery of linguistic features in Jugra dialect : Structural Phonology Analysis. E-bangi Journal of Social Science and Humanities. 12(3) : 1-29

       - Mamah, M. and Hiroboumi, S. (2018). Vokal Beraspirat dan Konsonan Bergeminasi h [hh] ~ [hɦ] dalam Proses Penerbitan Kata Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa. 18(1) :121-158

       

yes บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

       มะนาวาวี มามะ และซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปาตานี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 1-12 ). นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

yes บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

         - Sadama, N. (2015). Acquisition of Basic Malay Language Vocabulary: A Case Study of Basic Reading among First Year Students of Baan Kholokaway Public School in Narathiwat Province. In Proceedings Language in Diverse Contexts : Pedagogy and Creativity 12 – 13  June 2015. (pp.326-334). Nakorn  Si Thammarat: Walailak University

        - Nadaraning, H. & Mamah, M. (2015). Sistem Sapaan dalam Masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan. In Prosiding Seminar Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197-220). Yokyakarta : Pustaka Senja.

        - Mamah, M. & Nadaraning, H. (2016). Percanggahan Pentafsiran Suku Kata Secara Fonologis dengan Secara Fonetik. In Prosiding Seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa Melayu ASEAN Ke-3 25-26 Mei 2016. (pp.658-668). Pattani : Fatoni University.

      - อาซียะ วันแอเลาะ, ซำสีนาร์ ยาพา, มะนาวาวี มามะ, นุรฮูดา สะดามะ และอัฟฟาน สามะ. (2560). ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 (หน้า 408 - 416). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

      - Mamah, M. & Hirobumi, S. (2017). Bunyi Geseran h [h] dan Bunyi Aspirat h [ h ] Analisis Fonetik Akustik berkomputer. In Prosiding of The 4th YRU National and Inernational conference in Islamic Education and Educational Development (The 4th YRU - IEED 2017: Future and Challenge). (pp.339-350). Yala : Yala Rajabhat.

      - Mamah, M. & Hirobumi, S. (2017). Bunyi Geseran h [h] dan Bunyi Aspirat h [ h ] Analisis Fonetik Akustik berkomputer. In Prociding International Seminar on Language, Edution, and Culture. (pp.339-350). Yala : Yala Rajabhat.

      - Wanaoleh, A. et al. (2018). The use of standard Malay Language in Writing by the first year students of Yala Rajabhat University. In Proceedings of The 1st  National and Inernational Academic Conference (ISoLEC 2017). (pp.504-507). Malang : Universitas Negeri Malang.

 

yes เอกสารประกอบการสอน

       - มะนาวาวี มามะ. (2559). สัณฐานวิทยา. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัณฐานวิทยา, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

       - นุรฮูดา สะดามะ.(2558). ภาษามลายูพื้นฐาน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษามลายูพื้นฐาน, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

       ซำสีนาร์  ยาพา.(2559). การแปล 1 . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการแปล 1, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

       - อัฟฟาน สามะ.(2559). การเขียนภาษามลายู 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนภาษามลายู 2, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.