นักศึกษา

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

yes บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

       -

       -

       -

yes บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

       -

       -

       -

yes บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

       -

       -

       -

yes เอกสารประกอบการสอน

       -

       -

       -