นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. รหัส 59 เข้าชมภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2562

ในวันที่ 10 ม.ค.62  เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา