เชิญร่วมกิจกรรมกีฬาศรีน้องพี่ หลักสูตรภาษามลายู

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมกีฬาศรีน้องพี่ หลักสูตรภาษามลายู ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ โรงยิม อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อสร้างสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรภาษามลายู

Coming Soon คร้า