กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นล่าม ชั้นปีที่ 4

29 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 เชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นล่าม

ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3

อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่ามภาษาไทย – ภาษามลายู - ภาษาอังกฤษ”

โดยวิทยากร Mohd Lazim Bin Che Kob และ Professer Dr. Farok Zakaria

จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

 

enlightenedเอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นล่าม